komentarz:

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Za 2, 14-17

Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza.

« Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan Zastępów mnie posłał do ciebie ».

Tak więc Pan zawładnie Juda jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem. Zamilknij, wszelkie ciało, przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.

Refren.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
święte jest imię Jego.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co się Go boją.

Refren.

Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Refren.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Refren.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA

Mt 12, 46-50

Prawdziwa rodzina Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: « Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą ».

Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: « Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? »

I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: « Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką ».

Oto słowo Pańskie.