komentarz do czytań:

 

PIERWSZE CZYTANIE

Hbr 5, 7-9

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 31 (30), 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

2 Panie, do Ciebie się uciekam, †niech nigdy nie doznam zawodu, *

wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!

3 Nakłoń ku mnie Twego ucha, *

pośpiesz, aby mnie ocalić!

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Bądź dla mnie skałą schronienia, *

warownią, która ocala.

4 Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *

kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

5 Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, *

bo Ty jesteś moją ucieczką.

6 W ręce Twoje powierzam ducha mego, *

Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

15 Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, *

i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».

16 W Twoim ręku są moje losy, *

wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

20 Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, *

którą zachowałeś dla bogobojnych.

Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie *

na oczach ludzi.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Szczęśliwa jest Panna Maryja,
która bez śmierci wysłużyła palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA

J 19, 25-27

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie.