I KOMUNIA ŚWIĘTA

Pierwsza Komunia święta jest planowana na 8 maja 2022 r. Prosimy Rodziców o dobre przygotowanie dzieci do tego sakramentu, przede wszystkim przez codzienną wspólną modlitwę, dzięki której dzieci będą znały modlitwy, nie tylko dlatego, że się ich pamięciowo wyuczyły, ale dlatego, że rzeczywiście się nimi modlą.

 

BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w przyszłym roku szkolnym. Kandydaci z klas 8-ych są zobowiązani do uczestniczenia w spotkaniach przygotowawczych i niedzielnych mszach świętych.

WYMAGANIA DLA BIERZMOWANYCH:

Świadomość i silne poczucie bycia chrześcijaninem katolikiem, osobista wola i decyzja przyjęcia sakramentu bierzmowania

Uczestnictwo we wszystkich obowiązkowych obrzędach religijnych

Gotowość przestrzegania przykazań Bożych i kościelnych

Uczestnictwo w dniu skupienia poprzedzającym uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania

Znajomość najważniejszych modlitw:
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Wierzę w Boga (Skład Apostolski),
Pod Twoją obronę

Podstawowa wiedza religijna (ze zrozumieniem):
ostateczne rzeczy człowieka
główne prawdy wiary
2 przykazania miłości
10 przykazań Bożych
5 przykazań kościelnych
7 sakramentów świętych

znajomość Ewangelii (lektura)

zrozumienie czym jest sakrament bierzmowania

zrozumienie podstawowych pojęć religijnych: łaska uświęcająca, grzech, grzech pierworodny, zbawienie, odkupienie

Rozmowa z ks. proboszczem potwierdzająca osobistą, trwałą decyzję przyjęcia sakramentu bierzmowania, gotowości życia w zgodzie z wyznawaną wiarą i świadczenia o niej wobec otoczenia.

 

CHRZEST ŚWIĘTY

Przy zapisie w kancelarii parafialnej rodzice przedstawiają akt urodzenia dziecka oraz następujące dane, które zostaną wpisane do księgi chrztów:
– datę urodzin dziecka
– imię i nazwisko rodziców, ich wiek (data urodzenia), wyznanie, adres zamieszkania
– datę i parafię zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
– imię i nazwisko rodziców chrzestnych, ich wiek, wyznanie, adres zamieszkania

Jeśli rodzice dziecka mieszkają poza parafią Matki Bożej Bolesnej dostarczają także zgodę na chrzest ze swojej parafii zamieszkania.
Jeśli rodzicie dziecka nie są połączeni związkiem sakramentalnym, rodzice i chrzestni składają pisemne oświadczenie, że dziecko będzie wychowywane w wierze katolickiej.
Od rodziców chrzestnych wymagane jest, by przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli  16 rok życia. Nie mogą być nimi osoby trwające w stałym stanie grzechu śmiertelnego (np. mieszkające razem osoby w związkach nie połączonych sakramentem małżeństwa). Rodzice chrzestni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie proboszcza swojej parafii zamieszkania, że mogą podjąć się obowiązków rodzica chrzestnego.

W niedzielę chrztu 15 min. przed Mszą św. rodzice i chrzestni przychodzą do zakrystii. Chrzestni przedstawiają:
– dowody osobiste
– zaświadczenie ze swoich parafii, że mogą być rodzicem chrzestnym
– kartki z potwierdzeniem odbytej spowiedzi

Po okazaniu dokumentów podpisują się w parafialnej Księdze Chrztów, po czym rodzice z dzieckiem i rodzice chrzestni zajmują miejsce w kościele w pierwszych ławkach.

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty do zawarcia sakramentu małżeństwa:

do pierwszej rozmowy:

 1. dowody osobiste
 2. świadectwa Chrztu z adnotacją o bierzmowaniu. Jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o bierzmowaniu, to świadectwo bierzmowania należy dostarczyć osobno z parafii, gdzie się odbyło.
 3. 3 egz. zaświadczenia z USC – jeśli ślub ma być konkordatowy. Jeśli wcześniej był zawarty ślub cywilny, to należy dostarczyć odpis zawarcia małżeństwa z USC.
 4. zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich
 5. ostatnie świadectwo religii (np. maturalne) – kserokopia, oryginał do wglądu
 6. jeśli oboje są spoza parafii ślubu – pisemna zgoda jednego z proboszczów
 7. W przypadku zawierania małżeństwa przez narzeczonych, którzy zawarli wcześniej związek cywilny zobowiązani są oni do przedłożenia odpisu aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.
 8. W przypadku zawierania małżeństwa przez wdowę lub wdowca zobowiązani są oni do przedłożenia dokumentu śmierci współmałżonka. Takim dokumentem może być akt zgonu lub metryka śmierci wystawiona przez proboszcza na podstawie aktu zgonu znajdującego się w parafialnej księdze zmarłych.
 9. nazwiska i adresy świadków (w zależności od diecezji może być potrzebna zgoda z parafii zamieszkania świadka)
 10. Po pierwszej rozmowie narzeczony/a spoza parafii zabiera ze sobą prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii rodzinnej (lub zamieszkania). Po 3 kolejnych niedzielach (lub uroczystościach obowiązkowych), odebrane zaświadczenie o ogłoszeniu zapowiedzi przywozi na drugą rozmowę.

do drugiej rozmowy:

 1. potwierdzenie ogłoszenia zapowiedzi w drugiej parafii
 2. nazwiska i adresy świadków (jeśli nie dostarczono wcześniej)