komentarz do czytań:

 

PIERWSZE CZYTANIE

Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

Dz 1, 12-14

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY Łk 1, 46-55

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Wielbi dusza moja Pana, *

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. *

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *

święte jest imię Jego.

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *

nad tymi, którzy się Go boją.

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Okazał moc swego ramienia, *

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. *

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *

pomny na swe miłosierdzie.

Jak obiecał naszym ojcom, *

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

 

ALLELUJA

Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,

zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA

Łk 1,39-45

Zwiastownie anielskie

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.