Komentarz do czytań:

 

 

por. Mt 17, 5
W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, * i odezwał się głos Ojca: * To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu…

 

 
Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci,  spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Szata Jego była biała jak śnieg
Dn 7, 9-10. 13-14
Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.
albo:
Słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba
2 P 1, 16-19
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
Oto słowo Boże.

 

Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a)
Refren: Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.
1 Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
2 Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Refren: Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.
5 Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem Władcy całej ziemi.
6 Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Refren: Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.
9 Ponad całą ziemią *
Ty jesteś wywyższony
i nieskończenie wyższy *
od wszystkich bogów.
Refren: Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.

 

Mt 17, 5c
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Twarz Jego zajaśniała jak słońce
Mt 17, 1-9
 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».
Oto słowo Pańskie.

 

 
Panie, nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne Przemienienie Twojego Syna  i oczyść nas ze zmazy grzechów * blaskiem Jego światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

45. Przemienienie Pańskie zapowiada naszą chwałę
 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze Święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, * a Jego ciało podobne do naszego * zajaśniało niezwykłym blaskiem. * W ten sposób umocnił serca uczniów, * aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, * którą sam zajaśniał jako jego Głowa.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając…

 

1 J 3, 2
Gdy się objawi Chrystus, * będziemy do Niego podobni, * bo ujrzymy Go takim, jaki jest.

 

 
Boże, Ty w tajemnicy Przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna,  spraw, niech Pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, * przemieni nas na Jego podobieństwo. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

za: brewiarz.pl